Msze Święte

Niedziele i święta: 700, 900, 1100, 1800 (w okresie od Adwentu do Wielkiego Postu o godz.1700) (w Wielkim Poście po Gorzkich Żalach o godz.1600)
Dni powszednie: 700, 1700 (w okresie zimy) o 1800 (w okresie lata)

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

"Najwyższym celem wychowania jest, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem

Boga na ziemi"

Do Przedszkola Parafialnego w Kamieniu uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Od 1wrzesnia 2011 roku realizowana jest w tym przedszkolu koncepcja bł. Edmunda Bojanowskiego, wielkiego wychowawcy dzieci i młodzieży. Dziś funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną w przedszkolu w Kamieniu sprawują Siostry Służebniczki Dębickie. Idąc za wskazaniami pedagogicznymi Ojca Założyciela, siostry wykorzystują koncepcję, którą Bł. Edmund pozostawił swym córkom duchowym. W poczuciu odpowiedzialności za człowieka, naród, Ojczyznę, Kościół podejmują wiele inicjatyw na rzecz ochrony wartości, przede wszystkim moralnych, a tym samym ochrony samego człowieka.

Idea wychowania, którą siostry wykorzystują w pracy wśród dzieci w wieku przedszkolnym jest ponadczasowa, wciąż aktualna. Celem wychowania wg koncepcji bł. Edmunda jest integralny i pełny rozwój dziecka, w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości.

Misja ochronki

  • Integralne wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości z uwzględnieniem możliwości i potrzeb miejsca i czasu.
  • Nauczanie oraz kształcenie umiejętności istotnych dla wychowania osobowości ukierunkowanych na wartości najwyższe – prawda, dobro, piękno, zatroskanych o dobro wspólne i gotowych podjąć wysiłek odpowiedzialności za siebie i innych bazując na konkretnych ideałach i wzorach osobowych czerpanych z Biblii, historii, tradycji i współczesności.
  • Współpraca z rodziną w procesie wychowania dziecka oraz wsparcie rodziców      w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych.
  • Propagowanie wartości społecznych, moralnych, religijnych, narodowych, rodzinnych i kulturowych w środowisku i wdrażanie do ich urzeczywistniania.
  • Współpraca ochronki z innymi instytucjami i organizacjami.

Program wychowania przedszkolnego realizowany w Przedszkolu Parafialnym w Kamieniu zakłada zmiany w poszczególnych obszarach rozwoju dziecka:

Obszar fizyczny – prawidłowy rozwój fizyczny dziecka.

Obszar umysłowy – wszechstronny rozwój intelektualny dziecka.

Obszar społeczny – właściwy rozwój emocjonalny, kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych.

Obszar kulturowy – kształtowanie zmysłu estetycznego.

Obszar moralny – kształtowanie szlachetnego charakteru i prawości obyczajów.

Obszar religijny - rozwijanie i umacnianie wiary.

Kontakt:

Nr Tel: +48 720 834 391